stichting URANTIA nederlandstalig

 

De jaarlijkse Urantia dag gaat niet door!

N.a.v. het regeringsbesluit zijn wij genoodzaakt de Urantia dag op 21 augustus 2020 te annuleren.

De laatste nieuwsbrief:

Nieuwsbrief mei 2020

Abonneer u op de nieuwsbrief

U kunt zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief.

Diepgaande studie van het Urantia Boek in studiegroepen

Dit artikel is een vertaling van George Michelson — Duponts “Étude approfondie du Livre D'Urantia en groupe d'étude” welke is vertaald door Ensemble Traduit.

De geschiedenis van de Urantia beweging

De geschiedenis van de Urantia beweging is een vertaling van A History of the Urantia Movement door Dr. William Sadler, vertaald door Mw. R. Hanekroot.

What is the New Philosophy of Living Project?

Het “Project Nieuwe Levensfilosofie” (ook wel Project 2:7.10, naar citaat (43.3) 2:7.10 uit het Urantia Boek), betreft een explorerend artikel om een nieuwe levensfilosofie te construeren.

Originele Concepten in het Urantia Boek

Waarin onderscheidt het Urantia Boek zich? Vanwege de 64 concepten en doctrines die nieuw en origineel zijn zoals gepresenteerd in het Urantia Boek en meer.

Korte samenvatting van filosofie in het Urantia Boek

Een overzicht van een verkennende studie door Dr. Jeffrey Wattles in een vertaling van Bert Volkers.

Feiten van Persoonlijkheid in de menselijke ervaring

Dit is de rede die Johan Vandewalle heeft gehouden tijdens de landelijke Urantiadag, 21 augustus 2013 te Driebergen.

Titel

In het kader van deze presentatie is het niet mogelijk alle aspecten van Persoonlijkheid in onze menselijke ervaring door te lichten. Wij zullen daarom onze aandacht vooral richten op feiten van Persoonlijkheid in de ervaring van mensen die met God willen leven.

Overal in de presentatie waar die blauwe eenmakingschaal voorkomt, wordt een feit van Persoonlijkheid aangehaald.

Vooraleer we dit thema aansnijden, zullen we Persoonlijkheid, dat we als gave van de Universele Vader ontvangen hebben, even situeren versus onze body—mind—spirit.

Persoonlijkheid versus body

Persoonlijkheid versus body: Is Persoonlijkheid ons lichaam?

Persoonlijkheid versus body - mind

Persoonlijkheid versus body—mind: Is Persoonlijkheid de combinatie van ons lichaam en onze mind?

Persoonlijkheid versus body - mind - spirit

Persoonlijkheid versus body—mind—spirit: Is Persoonlijkheid het geheel van lichaam, mind en geest?

Persoonlijkheid en menselijk zelf

De Persoonlijkheid van de sterfelijke mens is dus noch lichaam, noch mind, noch geest noch twee of alle drie bestanddelen samen. Een van de kenmerkende eigenschappen van Persoonlijkheid is dat ze de eenmaker van deze bestanddelen is.

Persoonlijkheid dat geen bestanddeel is van het menselijk zelf, maar wel de eenmaker van alle bestanddelen van het menselijk zelf, voorziet de mens van een aantal kenmerkende eigenschappen die we feiten van Persoonlijkheid zullen noemen. Het is immers universeel aanvaard dat de mens, naast een lichaam en een mind ook een wil heeft. De wil is dus een feit van Persoonlijkheid. Zonder de gave van Persoonlijkheid is er geen wil.

Feit van PersoonlijkheidHet menselijk zelf is ook een persoonlijk zelf; het is begiftigd met Persoonlijkheid. Een persoonlijk schepsel heeft mind EN wil (1205.2—3) 110.2.4—3: een menselijke wil. (1431.3) 130.2.8

Onze wil is dus een feit van Persoonlijkheid. Maar wat is de specifieke uiting van wil?


 
 
 
 


 
 
 
 

Onze wilWil is die manifestatie van de menselijke mind die mogelijk maakt dat de subjectieve bewustheid objectief wordt uitgedrukt. (1431.5) 130.2.10

Wil is die manifestatie van de menselijke mind. ‘Die‘ betekent dat het gaat om een specifieke manifestatie.

Wat is die specifieke manifestatie? Onze subjectieve bewustheid is bij machte zich objectief uit te drukken. Wat is onze subjectieve bewustheid?

‘De subjectieve bewustheid‘ gaat over een aspect van onze mind—inhoud, wat er zich, in wakende toestand op een bepaald moment, afspeelt in onze mind en dat is altijd subjectief, eigen aan onszelf. Het gaat dus niet over onze volledige mind—inhoud die zich in eenmaal uit, neen, maar enkel de combinatie van ons waarnemen, denken en voelen van het moment in volle bewustheid. Wil wordt hier beschreven als een specifieke uiting van mind.

Onze subjectieve bewustheid wordt geuit door middel van onze wil. Die manifestatie van de mind noemen we ook een wilsuiting. De wil stelt ons dus in staat en geeft ons de macht om onze subjectieve bewustheid objectief naar buiten te brengen.

Wanneer we dus onze wil uiten, wordt wat in onze mind op dat ogenblik aandacht heeft, op een objectieve manier, uitgedrukt. Het wordt een feitelijke werkelijkheid voor de medemens en een bewuste ervaring voor ons.

We beschikken dus werkelijk over een macht. Een macht, staat er in Van Dale, is een vermogen om iets te DOEN. De wil is dus een potentieuml;le macht.

Jezus spreekt met Ganid over de wil als een mind—macht — a power of mind (1431.3) 130.2.8, een macht over mind.

Onze wilOnze materiële mind is immers de arena (1246.4) 113.5.5 waar de wil mind—macht kan uitoefenen. Daarom spreekt het Urantia Boek over een “volitionele mind” (1230.1) 112.3.3.

Mind is nagenoeg het enige dat we aan universumwerkelijkheid bezitten dat aan onze wil onderworpen is. (UB 1216.7) Wil is dus werkelijk een macht over mind.

Mind is het kosmisch instrument waarop onze menselijke wil de wanklanken van vernietiging kan spelen en waarop diezelfde menselijke wil de heerlijke melodieeuml;n van vereenzelviging met God kan voortbrengen. (1217.1) 111.1.6 Onze mind is dus een kosmisch werktuig, een tool, een soort gereedschap, een schip, waar onze wil van alles kan mee DOEN. Daarom moet er een beheerder zijn, een kapitein! Wie de beheerder is, daar kom ik straks in mijn uiteenzetting op terug!

Iedere keer dat we onze wil doen werken, bewijzen we dat we een macht hebben, het vermogen om iets bewust te DOEN, vandaar dat we een nieuw woord introduceren: wilsmachten .

Machten van de wil betekent dat onze wil meer inhoudt dan het zomaar naar buiten brengen van iets uit onze mind—inhoud. De wil is een geheel van wilsmachten ter onzer beschikking.

Onze wilWe hebben immers juist gezien dat wil een bewuste specifieke manifestatie van mind is. Manifestation is the act, process, or an instance of manifesting. (Webster)

‘Manifestatie’ houdt dus ook een proces van manifest worden in, een proces dat leidt naar het naar buiten brengen en zichtbaar of duidelijk waarneembaar worden van wat we willen.

Wil is dus een proces dat bestaat uit het gebruik van wilsmachten — “machten van menselijke Persoonlijkheid” (66.3) 5.3.7; (1931.4) 178.1.13.

Deze machten worden in het Urantia Boek vermeld.
 

Onze wil

Wil is de doelbewuste keuze (1) van een zelfbewust wezen die resulteert in het nemen van een beslissing (3) gebaseerd op intelligent zorgvuldig overdenken, scherpzinnigheid en gezond oordeel (2). Wil bewerkstelligt ook de uitvoering van de beslissingen (4) en de evaluatie van de ervaring (5).

(Compilatie van (1431.2) 130.2.7; (1463.9) 132.5.15; (1205.3) 110.2.5; (1089.11) 99.4.3)

Er zijn dus vijf menselijke wilsmachten die we nu zullen toelichten.

Feit van Persoonlijkheid: de wilsmacht van keuzeWil is de doelbewuste keuze …

In ons leven worden we voortdurend in ons binnenste, onze mind aangesproken: wat doe ik daarmee? Ik moet dus kiezen. Wat kies ik uit wat zich allemaal aan mij aanbiedt? Kiezen we voor dat idee, voor dat ideaal, voor die situatie, voor die persoon of kiezen we er niet voor? En zelfs als zich niets aanbiedt, wat moeten we doen om niet in een bepaalde situatie te blijven zitten.

Dit is een feit? Dat hebben jullie toch ook al ervaren?

Het is een feit dat de mens voortdurend moet kiezen in zijn leven en dus de macht heeft om te kiezen.

Om werkelijk onze wil te gebruiken moet de keuze doelbewust zijn, ze moet dus voortvloeien uit onze intenties.

Feit van Persoonlijkheid: de wilsmacht van oordeelOordeel betekent een macht om na intelligent zorgvuldig overdenken en scherpzinnigheid zich een gezond oordeel vormen — het oordeel des onderscheids.

Intelligent zorgvuldig overdenken, scherpzinnigheid en gezond oordeel zouden beslissingen moeten bepalen.

(Compilatie van (1431.2) 130.2.7 & (1463.9) 132.5.15)

Zie ook (1101.7) 100.7.3; (1208.4) 110.5.5; (192.1) 16.6.5 t/m (192.7) 16.6.11; (193.7) 16.7.8; (193.9) 16.7.10; (1225.11) 112.0.11; (1131.7) 103.2.8; (1431.2) 130.2.7 & (1431.3) 130.2.8; (2047.6) 192.2.2;

Het is een macht waarover we beschikken om na te gaan of de door ons gekozen theorie (de keuze in onze mind) — wel juist en gepast is voor het doel dat we wensen te bereiken, voor de intentie die we hebben.

Juistheid en gepastheid van handelen impliceren dat we een duidelijk antwoord in onze mind hebben op de volgende twee vragen:

  • Waarom moet ik handelen? (dit is ons verbinden met de oorzaak)
  • Hoe moet ik handelen? (dit is ons verbinden met het gevolg)

De graad van juistheid en van gepastheid, het samenbrengen van die beide oordeelelementen m.a.w. de doordringendheid van ons oordeel, bezit in zich het potentieel om een goed positief resultaat op te leveren.

Het is een feit dat we die macht hebben, maar die gebruiken we precies het minst.

Die oordeelsmacht heeft twee aspecten die gerechtigheid en barmhartigheid verbinden:

  • enerzijds hebben we de macht om na te gaan of wat we van plan zijn te doen, wel juist en gerechtvaardigd is — de ‘justificatie‘ van ons handelen.
  • anderzijds, indien we ons handelen juist en gerechtvaardigd vinden, hebben we de macht om te onderscheiden wanneer en hoe we zullen handelen ten einde het gewenste resultaat te bereiken — de ‘gepastheid‘ van ons handelen. Het is immers niet omdat het juist en gerechtvaardigd is, dat ons handelen een positief goed resultaat oplevert.

Moge de Heilige geest ons geest—Licht toesturen en onze Richter onze gedachten ordenen om een bijzonder scherp en fijn onderscheidend oordeel te vormen!

Feit van Persoonlijkheid: de wilsmacht van beslissingWil is doelbewuste keuze die resulteert in het nemen van een beslissing. (1431.2) 130.2.7

Als we gekozen hebben en de juistheid en de gepastheid van onze keuze onderzocht hebben, wat hier wordt omschreven als ‘intelligent zorgvuldig diep overdenken‘, dan moeten we een beslissing nemen gebaseerd op scherpzinnigheid, onderscheiding en gezond oordeel. Zonder beslissing zal er immers nooit iets uit onze mind naar buiten komen!

Er is dus nood aan een wilsmacht om te beslissen Als we die beslissingsmacht gebruiken, komen alle energieeuml;n in ons wezen samen en mobiliseren ons om tot uitvoering over te gaan. We gaan kleur bekennen!

Is dit een feit? Hebben jullie dat al ervaren?

Het is toch een feit dat we beslissingen nemen en de gevolgen ervan te dragen.

Feit van Persoonlijkheid: de wilsmacht van uitvoeringWil bewerkstelligt de uitvoering van de beslissingen. (1205.3) 110.2.5

De inhoud van de beslissing wordt met deze wilsmacht uitgevoerd, geconcretiseerd, gemanifesteerd, gerealiseerd. Geen nadenken meer, maar uitvoeren. De energieeuml;n stromen vrijuit en we handelen!

Het is een feit dat we als mens de macht hebben om uit te voeren wat we beslist hebben.

Het belang van deze uitvoeringsmacht rust in het feit dat we

  • transparant worden naar ons eigen en anderen toe; het gaat niet meer om woorden maar om daden;
  • ons engageren in het leven en bewijzen wie we zijn.
  • het resultaat van onze keuze en beslissing zien.
  • zo vertrouwen en voldoening opdoen.
  • zo ervaringen opdoen — materiële, intellectuele, morele en spirituele.

Feit van Persoonlijkheid: de wilsmacht van evaluatieDe evaluatie van de ervaring (1089.11) 99.4.3. Zie ook (1113.8) 101.7.2; (1295.3) 118.1.3)

Onze subjectieve bewustheid heeft zich nu effectief objectief gemanifesteerd. Onze beslissing is uitgevoerd.

Als laatste in de reeks menselijke wilsmachten, bezitten we de macht om onze ervaring te evalueren, in het bijzonder om onszelf te evalueren.

Is wat ik wilde bereiken, bereikt?

Is het resultaat betekenisvol?

De evaluatie zorgt ervoor dat de mens objectief blijft, dat hij zijn hoofd op de schouders houdt.

Deze wilsmacht om onszelf en onze verwezenlijkingen te evalueren is van belang voor ons die spiritueel willen groeien. Door kritisch te evalueren zien we waarin we groeien, hoe we een beter mens worden. Wat we slecht gedaan hebben, kunnen we verbeteren. Wat we goed gedaan hebben, is nu voltooid en we kunnen aan andere en nieuwe zaken beginnen.

Feit van Persoonlijkheid: vijf menselijke wilsmachtenOnze vijf menselijke wilsmachten zijn heel nuttig voor ons leven op Aarde. Ik meen te mogen zeggen dat we dankbaar zijn voor die feiten van Persoonlijkheid.

Maar in de gulden regel wordt ons gevraagd God lief te hebben en onze naasten spiritueel te dienen, onze menselijke wil toewijden aan het doen van de Wil van de Vader! (Zie (1225.10) 112.0.10)


 
 
 
 
 
 
 

Of zoals Jezus zegt: (1901.2) 174.4.2

Onze wil toewijden aan GodEr bestaat slechts één gebod, het grootste van alle en dit luidt:
Gij zult de Heer uw God liefhebben …

en het tweede vloeit eruit voort, en luidt:
Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf —
zoals ik u heb liefgehad, zoals ik u heb gediend
. (1901.2) 174.4.2 & (2041.6) 191.4.3

Om een mens lief te hebben, moet je hem kennen. Als mensen, hier samen, hebben we wel dezelfde natuur, een menselijke natuur. We kunnen van elkaar vernemen waar we mee bezig zijn en waar we naartoe willen. We leren elkaar kennen en zo liefhebben.

Maar God is niet van menselijke natuur. Dus om Hem te leren kennen moeten Zijn Natuur verwerven. Dus om God te kennen, moeten we zijn Natuur niet intellectueel kennen, maar moeten we die Natuur willen worden.

Dit is duidelijk een wilsdaad. God liefhebben is willen Zijn Natuur bezitten. Onze wil toewijden aan het verwerven van Zijn Natuur van geest en waarheid. “God is geest — God is waarheid.” ((25.1) 1.3.1 & (1443.2) 131.1.6)

Onze wil toewijden aan GodJezus: “Het uur komt en is nu waarin de ware aanbidders de Vader in geest en in waarheid zullen aanbidden. Ja, want de Vader zoekt hen die aldus aanbidden. God is geest en wie zich voor Zijn voeten werpen, moeten zich ter aarde werpen in geest en waarheid.” (Johannes 4:23—24)

We moeten ons dus aansluiten bij de partij van geleidelijke opklimming, die van onbeperkte en eeuwige progressie van geest en waarheid. (1565.4) 139.11.7

Zoals er ook twee bewustzijnsgeesten zijn met bovenmenselijk potentieel (de geesten van Aanbidding en Wijsheid), zijn er ook twee wilsmachten met bovenmenselijk potentieel. We zullen deze wilsmachten de wilsmacht van Ingeving van ‘Levende Waarheid‘ en de wilsmacht van Vergeestelijking noemen. Er zijn dus zeven wilsmachten, zoals er zeven bewustzijnsgeesten zijn.

Feit van PersoonlijkheidDeze twee wilsmachten met bovenmenselijk potentieel dienen dus om enerzijds Levende Waarheid naar onze mind toe te halen en te doen oprijzen in onze bewustheid en anderzijds om onze mind te vergeestelijken.

We kunnen immers enkel liefhebben “in geest en waarheid”.


 
 
 
 


 
 
 
 

Laten we eerst even stilstaan bij het begrip ‘Waarheid‘.

WaarheidAls er iemand DE Waarheid verkondigd, dan hebben de meeste mensen in de huidige tijd daar een probleem mee. En terecht! Ten opzichte van datgene wat als DE Waarheid wordt verkondigd, voelt de mens intuiuml;tief aan dat deze niet kan toebehoren aan eacute;eacute;n enkele persoon, eacute;eacute;n uitverkoren groep, eacute;eacute;n aparte godsdienst of filosofie, eacute;eacute;n specifiek boek, al dan niet heilig. Dit is dus een positieve evolutie, maar de gevolgtrekking brengt de meeste mensen op een zijspoor dat nergens toe leidt. Ze gaan af van de Weg die naar God leidt.

Nochtans, Waarheid bestaat werkelijk! Maar ‘Wat is Waarheid‘. Dat is ook de vraag die Pilatus aan Jezus stelde. Kunnen we Waarheid kennen?

WaarheidWe kunnen de Waarheid kennen en de Waarheid leven; de groei van de Waarheid in de ziel ervaren en een diepe voldoening en vrijheid voelen door de voorziening aan onze mind van geest—Licht bestaande uit Waarheid. (1949.4) 180.5.2

Waarheid of een aspect van Waarheid is een geestwerkelijkheid ((1949) 180.5 en verder). De Waarheid is dus eigen aan God en niet aan de mens. Vermits Waarheid niet eigen is aan de mens, moeten we toch beschikken over een wilsmacht met bovenmenselijk potentieel om Waarheid binnen te krijgen. Waarheid waar we plots bewust van worden, noemen we een ingeving. Laat ons dat even verdiepen.

IngevingStel dat je een antwoord, een oplossing wil voor een probleem, een situatie waar je moet mee omgaan en dat je niet weet wat je moet antwoorden of doen.

We moeten er over eens zijn dat het idee of beste oplossing niet bestaat in onze mind, zelfs niet opgeslagen in ons geheugen. We kunnen er dus eigenlijk niet bewust van worden, en toch verschijnt plots een idee in onze mind, waarheid voor dat moment, voor die omstandigheid. Een ingeving.

Is dat geen feit? We hebben dat toch al ervaren?

We zijn dus in staat om Waarheid, die potentieel voorhanden is, in onze mind binnen te doen komen in een ware staat van werkelijkheid, van heldere bewustheid.

Een ingeving komt zomaar niet vanzelf. We hebben hier echter te weinig tijd om toe te lichten hoe we efficieuml;nt beroep kunnen doen op deze wilsmacht.

Wanneer er dan plots een oplossing of een idee in onze mind opduikt, stelt zich de vraag:

Is dit wel levende Waarheid – Waarheid die leeft in het heden? (888.1) 79.8.8 Waarheid die nodig is voor dat moment of die omstandigheid? Is dit wel goddelijke Inspiratie?

Inderdaad, het gevaar bestaat dat bepaalde plotselinge ingevingen van gedachten, plotselinge gevolgtrekkingen en andere denkbeelden, aanzien als goddelijke inspiratie, eigenlijk het bovenkomen is van eigen verdrongen onderbewuste mind—inhoud. (Zie UB 1000.2; 1207.3; 1208.5)

Goddelijke inspiratie, Levende Waarheid, komt via de boven—mind, de vergeestelijkte mind en heeft zijn oorsprong bij de geestinvloeden of geestkrachten. (Zie UB 403.3; 1208.2; 1003.4; 11129.1)

We doelen hierbij op de Heilige geest van onze Goddelijke Moeder of Moeder—Geest, op de geest van Waarheid, de geest van onze Schepper—Zoon, en ten slotte op de Goddelijke Geest, de Richter.

geest-LichtLevende Waarheid als geest—Licht (9.10) 0.6.8 bereikt ons altijd via geestinvloeden.

We moeten niet alleen geest—Licht of Levende Waarheid ontvangen, maar vooral Gods geest—Natuur: de Kwaliteiten van Goedheid, Liefde en Barmhartigheid.


 
 
 
 


 
 
 
 

geest-NatuurOnze mind moet vergeestelijkt worden opdat de Richter geesttranscripties van onze spirituele daden zou kunnen aanmaken en deponeren in onze ziel opdat onze ziel tot ontwikkeling zou komen. (Zie (1205.1) 110.2.3; (1207.2) 110.4.2; (1223.5) 111.7.3; (63.1) 5.1.3; (66.4) 5.3.8; (448.9) 40.7.2; (1186.5) 108.1.7; (1284.5) 117.4.9)


 
 
 
 
 
 
 
 

Proces van vergeestelijkingHet verkrijgen van die Natuur, indien we dat willen, houdt een proces van vergeestelijking in. Maar het is namelijk zo dat we tegen onze wil in niet zullen vergeestelijkt worden.

Geen mens zal ooit tegen zijn wil in vergeestelijkt worden. (1204.6) 110.2.2

Dus moet er een wilsmacht bestaan om vergeestelijkt te worden, een macht om onze menselijke natuur met Goddelijke Natuur of geest te laten doordringen. Daarom noemen we die wilsmacht de wilsmacht van Vergeestelijking.

Het proces van vergeestelijking kunnen we vandaag niet in extenso behandelen want het maakt deel uit van een domein waar we een aparte lezing zouden kunnen aan wijden. Het proces van vergeestelijking is het Geloof.

Wanneer we over het Geloof spreken, dan doelen we niet op ons passief geloven in het bestaan van God of onze adhesie met een geloofsleer of onze intellectuele religieuze kennis van de Bijbel of het Urantia Boek.

Proces van vergeestelijkingHet Geloof houdt een wilsdaad in van onzentwege, een Werk, een Project en is de Weg naar Godgelijkenis, maar houdt ook een Respons van God in, onze Vergeestelijking met als finaliteit Godrealisatie. Onze Geloofsdaad wordt uitgevoerd dankzij die zevende wilsmacht, de wilsmacht van Vergeestelijking.


 
 
 
 
 
 
 
 

VergeestelijkingDoor opeenvolgende Geloofsdaden, dankzij de wilsmacht van Vergeestelijking, voorziet God ons van geest—Natuur. Onze menselijke natuur wordt geleidelijk aan doordrongen van de Natuur van God.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feit van PersoonlijkheidWe hebben nu een inzicht in de zeven wilsmachten als feit van Persoonlijkheid. Laat ons dit even samenvatten …

Maar herinner u de beheerder van al die wilsmachten: de vrije wil!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feit van PersoonlijkheidDe sterfelijke mens is begiftigd met vrije wil. (1299.7) 118.6.4

De vrije wil is de beheerder van onze wilsmachten. Vrije wil maakt het mogelijk een kwalitatieve richting aan ons leven te geven en het opmerkelijk verschijnsel mee te maken te willen streven naar Godgelijkheid. (1431.5) 130.2.10

Als we onze wilsmachten niet onder het beheer plaatsen van onze vrije wil, dan is het risico groot dat onze mind het kosmisch instrument wordt waarop onze menselijke wil met haar wilsmachten de wanklanken van vernietiging kan spelen. Anderzijds door het gebruik van onze vrije wil, kan deze zelfde menselijke wil met haar wilsmachten de heerlijke melodieeuml;n van de vereenzelviging met God voortbrengen. (1217.1) 111.1.6

Welk is het terrein waar vrije wil op inspeelt? Beginnen we met een domein waar de vrije wil niet van toepassing is, namelijk het materieuml;le domein. Op dit terrein zijn onze wilsmachten wel actief, maar Jezus zegt ons dat een menselijke wil die geheel gericht is op het nemen van beslissingen in praktische aangelegenheden die te maken hebben met de materieuml;le problemen en verlangens, na een zekere tijd gedoemd is te vergaan. (1431.4) 130.2.9 Wat is dan wel het toepassingsdomein van de vrije wil?

Het eerste domein waarop de vrije wil waarlijk wordt ontwikkeld, is het morele domein . Iedere keer dat we in ons leven voor een morele keuze staan, is onze vrije wil betrokken partij. Moraliteit heeft te maken met het percipieuml;ren van waarden in het kader van de relaties die we opbouwen met de anderen. Moraliteit is geen spiritualiteit, maar is wel de basis voor spiritualiteit.

Het tweede domein waar onze vrije wil totaal op zijn plaats is, is het spirituele domein, het domein van Waarheid en geest.

Onze vrije wilIn morele aangelegenheden is de vrije wil van de mens oppermachtig; zelfs de inwonende Richter weigert de mens te dwingen tot ook maar eacute;eacute;n enkele gedachte of eacute;eacute;n enkele daad te stellen die tegen de keuze van de eigen wil van de mens zou ingaan. (753.2) 66.8.6

Op het spirituele domein beschikt de mens ook over een vrije wil. De sterfelijke mens is noch een hulpeloze slaaf van de onwrikbare soevereiniteit van een almachtige God noch het slachtoffer van de hopeloze fataliteit van een mechanistisch kosmisch determinisme. De mens is in de meest ware zin de architect van zijn eigen eeuwige bestemming. (1134.8) 103.5.10

Onze vrije wil is dus de morele en spirituele beheerder van dit huidig leven en van ons toekomstig leven.

Onze vrije wil, een hoofdkenmerk van Persoonlijkheid, geeft het bevel aan onze wilsmacht van Ingeving van Levende Waarheid om Waarheid te vragen (bidden) opdat die in onze mind zou binnenkomen.

Onze vrije wil geeft het bevel aan onze wilsmacht van Vergeestelijking om geest te vragen.

Als we spreken over ‘bevel‘, dan bedoelen we een weloverwogen, vrijwillig en spontaan gehoorzamen aan de kapitein, onze vrije wil, de bepaler en beslechter van ons huidige en toekomstig leven.

Onze vrije wilDe bepaler — beslechter — kapitein (zie (150.4) 13.4.5; (194.6) 16.8.6(1217.4) 111.1.9)

Geen enkel schepsel noch God legt ons dat bevel op. We leggen het onszelf op. Onze mind wordt zo gevoed met “geest en waarheid”.

Wat gaan we daarmee doen? Verlicht met geest—Licht — Waarheid — en doordrongen van geest—Natuur, wanneer we de Goedheid van de Vader meer en meer bezitten, dan kunnen we toch niet blijven zeggen tegen ons eigen zelf — ik ben goed, ik ben goed, ik ben goed.

Wij moeten die Goedheid die we ontvangen hebben, naar buiten brengen, en daarvoor maakt onze vrije wil ook gebruik van onze vijf menselijke wilsmachten.

Onze vrije wilWant deze penetratie van de Goddelijke Natuur heeft pas waarde wanneer ze vruchten afwerpt.

Na de bespreking van de menselijke wil en de vrije wil als beheerder, gaan we in een laatste etappe Persoonlijkheid in de allerhoogste betekenis toelichten.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feit van PersoonlijkheidPersoonlijkheid in de allerhoogste betekenis is de openbaring van God. (29.3) 1.5.13

De mens die het goddelijke wil ontvangen in zijn menselijke werkelijkheid moet toch een mechanisme hebben dat dit mogelijk maakt. Wel, Persoonlijkheid is dat middel!

Persoonlijkheid is dus een potentieel ontvangstmiddel van Goddelijk Licht en Natuur .

Maar het is ook nodig dat de mens die leeft op Aarde het goddelijke kan draineren in Tijd en Ruimte. De mens die deze goddelijke Natuur ontvangt moet er toch iets mee doen. Hij zal ze toch niet voor zichzelf houden, hij wil die goddelijke Kwaliteiten geven, hij wil ze op Aarde manifesteren.

Het spirituele werk van de mens, zijn reden van bestaan, zijn ‘raison d‘ecirc;tre‘ bestaat erin om zich te vervolmaken, in de zin van ‘zich vol maken van de Natuur van God‘ om God te manifesteren op Aarde, om de Wil van God te vervullen.

Persoonlijkheid is dus ook een potentieel middel om Goddelijk Licht en Natuur te openbaren, en dus om spiritueel dienstbaar te zijn.

De gave van Persoonlijkheid functioneert dus op twee niveaus:

Het Goddelijke Paradijselijke niveau

Dit niveau is gevoelig voor de goddelijke Werkelijkheid, voor de goddelijke Natuur, voor het Absolute, het Volmaakte, het Oneindige. Op het ogenblik dat God zijn goddelijke Natuur wil geven aan de mens, dan moet de mens toch een Paradijselijke Hand hebben om de goddelijke Natuur in ontvangst te nemen .

Feit van PersoonlijkheidPersoonlijkheid is die kenmerkende eigenschap, die Paradijselijke Hand, geschonken door de Universele Vader om geest—Licht en geest—Natuur te ontvangen.

Het niveau Tijd en Ruimte

Op dit niveau is Persoonlijkheid actief op drie verschillende actieterreinen: het materieuml;le actieterrein, het morele actieterrein en het spirituele actieterrein.

Persoonlijkheid laat ons tevens toe de goddelijke Werkelijkheid in Tijd en Ruimte te brengen. Ze is dan de Kosmische Hand die ons gegeven is om Gods Licht en Natuur te openbaren aan andere mensen

Feit van Persoonlijkheid

Persoonlijkheid is die kenmerkende eigenschap, die Kosmische Hand, geschonken door de Universele Vader, om de “vruchten van de geest” te openbaren. (Zie (65.0) 5.3.0; (65.2) 5.2.6)

Persoonlijkheid in allerhoogste betekenis

Op het Paradijs is alles volmaakt, in de Kosmos moet alles zich vervolmaken, volmaakt worden. De mens moet dus over een bestanddeel van zijn mens—zijn beschikken (een hand dus) om te ontvangen wat volmaakt is — een Paradijselijke Hand — met het doel om zich te vervolmaken en om wat hij ontvangen heeft met zijn Paradijselijke Hand met zijn andere hand, een Kosmische Hand, te kunnen openbaren.

Indien de mens niet zou beschikken over één Persoonlijkheid met twee handen, dan komt het Goddelijke niet binnen in Tijd en Ruimte.

Het allerhoogste is dus die Kosmische Hand gebruiken om het volmaakte, wat we met onze Paradijselijke Hand ontvangen hebben, in Tijd en Ruimte te openbaren.