Artikelen

Urantia boek
18 december 2020 

Een nieuwe betekenis van het kerstfeest

Oorspronkelijke titel:

 “The new meaning of Christmas”

Mark Kulieke uit 1994

Vertaling: Karen Huigsloot en Liesbeth Steur

Noot van de vertalers

Mark Kulieke is een zoon van één van de forumleden en in 1992 schreef hij dit artikel (herzien in 1994). Hierin beschrijft hij zijn herinnering aan een tekst die door Middenwezens was opgesteld en gericht aan de forumleden in antwoord op hun vragen over de viering van Kerstmis en de reactie van William Sadler op deze tekst.

Het Forum

Het Forum was de groep mensen die voorafgaand aan de publicatie, met elkaar de Urantia Verhandelingen bestudeerden. De leden van deze groep ontvingen niet alleen het openbaringsmateriaal en reageerden erop, maar zij waren ook nauw betrokken bij het ontstaan ervan.
Zij hadden alles te maken met het geven van gestalte aan de Urantia Verhandelingen omdat deze verhandelingen en afzonderlijke delen van verhandelingen verschenen in antwoord op vragen en gesprekken van de Forumleden. Het eindresultaat is bekend als Het Urantia Boek, een werk dat bedoeld is om in de komende eeuwen door miljoenen mensen gezien en bestudeerd te worden.

Geschriften ter ondersteuning (dialoog)

Onderdelen van de dialoog met de bovenmenselijke wezens was niet bedoeld voor publicatie of formele presentatie aan de wereld. Daarvoor golden waarschijnlijk veel verschillende redenen. Veel lijkt als steigermateriaal te hebben gediend. Sommige geschreven stukken van de bovenmenselijke openbaarders hadden te maken met aanwijzingen voor de eerste publicatie van Het Urantia Boek en het vormen van organisaties. Destijds was dit materiaal bijzonder belangrijk, maar nadat het doel was gediend, was het nut ervan verdwenen. Sommige stukken bevredigden de nieuwsgierigheid, maar waren slechts bedoeld voor een relatief kleine groep mensen, gezien de nogal informele en persoonlijke aard. Andere stukken werden als gevoelig geclassificeerd.

“Wat moeten wij met de viering van het kerstfeest?”

De meeste van deze geschriften zijn nu verdwenen. De supermenselijke wezens hadden daartoe opdracht gegeven. Enkele fragmenten bestaan nog steeds. En herinneringen van anderen leven voort. De tekst die in dit artikel wordt behandeld, bestond in ieder geval nog in 1970 en daarom vertrouw ik erop dat het niet extra-gevoelig is, anders was het wel eerder vernietigd. Ik beschouw het als onderdeel van die stukken die van beperkt belang zijn en enigszins tijdgebonden.

Daarom, hoewel het geen onderdeel is van Het Urantia Boek, kan het waarschijnlijk toch van belang zijn voor vele huidige studenten van Het Urantia Boek.
Ik herinner mij dat deze tekst werd voorgelezen en het was, als ik me goed herinner, geschreven door Middenwezens. Het had misschien een lengte van 2000 – 3000 woorden en het was duidelijk verschenen als antwoord op een vraag van het Forum. Deze tekst beantwoordde een vraag die ongeveer zo heeft geluid:

Nu wij weten dat Jezus op 21 augustus werd geboren en niet op 25 december, wat moeten wij dan doen met de viering van het Kerstfeest?

Het antwoord heeft zich in mijn geheugen vastgezet. Ik heb geen fotografisch geheugen en ik betreur dat de volgende zinssnede bij lange na niet zo welsprekend is als wat ik hoorde. Maar ik herinner me weldegelijk de essentie van het antwoord en dat is als volgt.

Het is waar dat jullie weten dat 25 december niet de geboortedag is van jullie Schepper Zoon. Jullie zullen zonder twijfel vele nieuwe tradities ontwikkelen rond de viering van 21 augustus. Al hebben jullie veel waardevolle gewoonten, tradities en betekenissen ontwikkeld rond de viering van het Kerstfeest. Jullie zouden langzaam en voorzichtig moeten handelen bij het veranderen van deze praktijken. Schaf ze niet overhaast af. Daarmee zouden jullie iets uit jullie leven halen dat veel waarheid, schoonheid en goedheid bevat. Liever dan het verwijderen van deze feestdagen en alles wat daarmee samenhangt, zouden wij zien dat jullie het Kerstfeest veranderen in iets nieuws, om het te verheffen tot nieuwe en hogere betekenissen en waarden.

Kerst met een nieuwe betekenis

Wij zouden willen voorstellen deze dag in stand te houden, niet alleen vanwege de gift van Jezus, zijn leven en zijn onderricht, maar ook als een moment om de levens en het onderricht te eren en te gedenken van de vele religieuze leiders en leraren van waarheid door alle eeuwen heen op Urantia.
Jullie hebben een rijke erfenis aan veel edele zielen die er naar hebben gezocht de waarheid op jullie wereld te verbeteren en te verheffen en vaak gaven zij hun leven in dit streven. Deze erfenis, zoals beschreven in Het Urantia Boek begint met Onagar en strekt zich uit tot de tijd van Guru Nanak.

Dit relatief kleine aantal stervelingen gaf zoveel aan jullie wereld. Jullie zouden er goed aan doen een moment te hebben om hen te gedenken voor hun toewijding aan de vooruitgang van waarheid op Urantia. Jullie hebben nu geen heilige dag om hen te eren. Kerstmis, dat tradities combineert die stammen uit het Zoroastrianisme, Judaïsme en Christendom en verscheidene primitieve culten, zou zeer geschikt zijn om te dienen als herinnering aan de gift van waarheid van de vele sterfelijke en onsterfelijke bronnen door de eeuwen heen. En omdat jullie al deze leraren van waarheid van alle geloven eren, dient Kerstmis ook als een dag van de viering van de Broederschap der Mensen.

Kersttradities

Jullie kersttradities dragen veel thema’s in zich die te maken hebben met broederschap, “Vrede op aarde en goede wil onder de mensen”. Wanneer je het eren van religieuze leiders van alle geloven in praktijk brengt, zou dat een sterke verbindende kracht zijn en zou je vele anderen aantrekken die jullie voorbeeld zullen volgen. Op deze manier zou je de dag waarvan je aanvankelijk dacht dat het zijn betekenis voor jou had verloren, een nieuwe betekenis kunnen geven, zelfs meer betekenis dan voorheen.
De vele sterfelijke en bovenmenselijke leraren van waarheid die in Het Urantia Boek worden genoemd, maar er zijn er meer, zijn:
1. Onagar;
2. Mansant;
3. Fantad;
4. Porshunta;
5. Orlandof;
6. Singlangton;
7. Onamonalonton;
8. Orvonon;
9. De Caligastia honderd en hun honderd menselijke assistenten — ik benoem hen allemaal, want zij hebben allen 300.000 jaar trouw gediend en het zal blijken dat zij die zich aansloten bij de rebellie, oprecht waren in het volgen van hun leider;
10. Van;
11. Amadon;
12. De Vanieten;
13. De Amadonieten;
14. De Nodieten;
15. Adam en Eva;
16. De Adamieten;
17. De Setieten / Amosad;
18. Enoch;
19. De Andieten;
20. Machiventa Melchizedek en zijn priesters;
21. Amenemope;
22. Ikhnaton;
23. Abraham;
24. Isaac;
25. Moses;
26. Joshua;
27. Elia;
28. Samuel;
29. Elisa;
30. Amis;
31. Hosea;
32. Eerste Jesaja;
33. Jeremia;
34. Tweede Jesaja;
35. Ezekial;
36. Ezra;
37. Daniel;
38. Haggai;
39. Malachi;
40. Gautama Siddhartha;
41. Confucius;
42. Lao Tse;
43. Mo Ti;
44. Zoroaster;
45. Leraren van het Jaïnisme;
46. Pindar;
47. Xenophanes;
48. Anaxagoras;
49. Socrates;
50. Plato;
51. Aristoteles;
52. Johannes de Doper;
53. Jesus van Nazareth;
54. De Twaalf apostelen;
55. Abner en de apostel Johannes;
56. Het vrouwencorps;
57. De zeventig evangelisten;
58. Rodan van Alexandrië;
59. Stephen;
60. Paulus van Tarsus;
61. Philo van Alexandrië;
62. Barnabas;
63. Jacobus, broer van Jesus;
64. Anthanasius;
65. Pantaenus;
66. Clement;
67. Mohammed;
68. Maarten Luther;
69. Guru Nanak;
70. De vele onbekende en tegenwoordig nauwelijks bekende leraren van waarheid van alle tijden.

Verklaring William S. Sadler

William S. Sadler, jr., een lid van de contactcommissie, reageerde hierop tijdens een bijeenkomst die in 1962 werd opgenomen in Berkeley Elliott’s huis in Oklahoma City. De tekst van zijn verklaring luidt als volgt:

Toen ik voor het eerst vernam dat 21 augustus en niet 25 december de geboortedag van Jezus was, was het alsof er van Kerstmis iets was weggenomen, ik voelde een leegte. Ik onderzocht de oorsprong van Kerstmis, deed mijn huiswerk en mijn uiterste best om het volgende op te schrijven over: Wat is Kerstmis?
In het Romeinse Rijk was 25 december voordat Jezus was geboren, een hoge en heilige dag. 25 December was een heilige dag in het Mithraïsme, dat een zijtak is van het Zoroastrianisme, een mannelijke religie, alleen voor mannen, erg populair bij de Romeinse legioenen.
Kerstmis had ook iets in zich van de Romeinse uitbarsting aan het einde van het jaar, het zogenaamde Saturnalia, waar iedereen van rol wisselde – bazen bedienden hun personeel en meesters hun slaven. Het was een periode van buitensporigheid.
Kerstmis had de Germaanse legende opgenomen van de held die hulp nodig heeft bij zijn missie, misschien het doden van een draak, de bevrijding van een prinses, op kruistocht gaan, en iets spoort hem aan het bos in te gaan en daar onder die statige spar ligt de magische gift, het zwaard dat hij nodig heeft om zijn opdracht te voltooien.

Kerst: de mens die vragen stelt

Deze tradities komen in ons Kerstfeest samen en ik vat dit korte essay samen met te zeggen: Kerstmis, 25 december, is niet langer Jezus’ geboortedag, maar Kerstmis symboliseert nu voor mij de verheffing van evolutionaire religie en het zoeken naar openbaringsreligie die de mensheid heeft gemaakt en die naar hulp zoekt om deze te verbeteren. Kerstmis is nog steeds een heilige dag voor mij, maar het is niet Jezus’ geboortedag. Het staat voor al het streven van de mensheid, zijn bijgeloof, maar ook voor zijn honger naar God. Kerstmis is de mens die vragen stelt; 21 augustus is het antwoord!

Nieuwe tradities

Deze nieuwe betekenis aan Kerstmis toekennen levert ongekende mogelijkheden voor nieuwe tradities die zowel leuk als betekenisvol kunnen zijn. Ik twijfel er niet aan dat er heel veel nieuwe gebruiken kunnen ontstaan, waarmee een meer religieuze betekenis van Kerstmis zal terugkomen en waarmee de materiële aspecten van deze feestdagen zullen matigen.
Naar aanleiding van de boodschap ten aanzien van Kerstmis, werden in de jaren tachtig in Chicago door de First Urantia Society verschillende vieringen gehouden, waarbij men probeerde deze ideeën op te nemen. Ik weet dat ditzelfde concept ook werd ingezet door enkele studiegroepen in Wisconsin. Een aantal verschillende diensten en versieringen in relatie tot dit idee werden uitgeprobeerd.

Een van de verhandelingen in Het Urantia Boek die geschikt lijkt om gebruikt te worden in samenhang met de nieuwe betekenis van Kerstmis, is Verhandeling 92.
Het is echter niet mijn bedoeling specifieke gebruiken ter discussie te stellen of te onderzoeken. Ik ben gewoon geïnteresseerd in het doorgeven van het concept dat Kerstmis een tijd kan zijn voor het vieren van de religies van de wereld, de rassen van de mensheid en de religieuze leraren die hebben bijgedragen aan onze planetaire erfenis.

 

Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down